Zheng Hongxiang: The Curse Healing Book

Opening for Zheng Hongxiang`s solo The Curse Healing Book
Curator: Cai Jiawei
12 October 2019 - 27 October 2019