Liu Zhi Wei PROJECT: Rice
Dec 1, 2017    Shenzhen
Performance: Social Phobia
Jul 2, 2017    Shenzhen
Liao Bin Bin: A Time;Times and Half A Time
May 18, 2017    Hong Kong
Liao Bin Bin: Transparency
Nov 25, 2016    Shenzhen
Rebuild
Sep 15, 2016    Hong Kong
Holy Art or Holy …hit
Mar 11, 2016    Hong Kong
Project: Let’s ART
Oct 8, 2015    Hong Kong
Liu Zhi Wei: My House of Dots
Mar 12, 2015    Hong Kong
Original Point
Dec 24, 2014    Hangzhou, China
Robots and Artistic Creation
Oct 10, 2014    Hong Kong